Portál na českém internetu o neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátelích nejen pro neslyšící, nedoslýchavé a jejich přátele
 

  Jméno:   Heslo:  
 
 
 

STANOVY SDRUŽENÍ NESLYŠÍCÍ CZ, o.s.

článek 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Název občanského sdružení:
Neslyšící CZ, o.s. (dále jen "NCZ")

2. Právní statut organizace:
Občanské sdružení

3. Sídlo organizace:
Vratislavova 12/28, 128 00 Praha 2

4. Působnost organizace:
území České republiky

5. Definice sdružení:
Je dobrovolná, nezávislá, nestátní a nezisková organizace s úplnou právní subjektivitou, sdružující fyzické i právnické osoby, které mají zájem aktivně podporovat zvyšování životní úrovně Neslyšících, spolupracovat při zlepšování vzájemné komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími občany a rozvíjet kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, zejména v zemích Evropské unie.

článek 2 - POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA NCZ


1. Poslání NCZ:
a. Přispívat k integraci Neslyšících do společnosti slyšících, a to maximální možnou měrou a všemi dostupnými prostředky.
b. Přispívat k publicitě komunity Neslyšících a šíření informací o jejich kultuře a jazyce.
c. Pomáhat překonávat jazykové a kulturní bariéry, včetně odstraňování zakořeněných předsudků o komunitě Neslyšících existujících u slyšících.

2. Hlavní cíle NCZ:
a. Vedení informační kampaně o své činnosti a komunitě Neslyšících.
b. Vyhledávání a šíření informací o nových trendech v oblastech souvisejících s posláním NCZ.
c. Vytváření a realizování projektů související s posláním NCZ.
d. Výstavba, údržba a pravidelná aktualizace webových stránek, zaměřených na shromáždění a zpřístupnění informací Neslyšícím, týkající se zejména kompenzačních pomůcek, legislativy a možností vzdělávání.
e. Umožnění na svých webových stránkách vznik různých diskusních skupin, koordinovat jejich práci a kontrolovat dodržování dohodnutých etických norem, s nimiž budou všichni seznámeni stejně jako s důsledky jejich nedodržování.
f. Vytvoření Komunikačního střediska s možností setkávání Neslyšících a setkání Neslyšících se slyšícími.
g. Vytvoření podmínek pro volný přístup na internet pro Neslyšící.
h. Realizace poradenských, kulturních a vzdělávacích aktivit všeho druhu týkajících se komunity Neslyšících, zvláště členů NCZ, pro přispívání publicitě komunity Neslyšících.
i. Poskytnutí překladu ČJ/ZČJ a ZČJ/ČJ členům NCZ pro odstranění bariér souvisejících s jiným jazykem komunity Neslyšících.
j. Cílem výše uvedených činností není dosahování zisku.

3.Základní pravidla NCZ:
a. Činnosti NCZ se řídí nejaktuálnějšími Standardy dostupnými v České republice.
b. Všichni členové dodržují etické kodexy odpovídající činnosti, kterou pro NCZ vykonávají.
c. Všichni členové dodržují všeobecná morální pravidla platná v naší společnosti.

článek 3 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NCZ


1. Valná hromada
a. Je nejvyšším orgánem NCZ a je tvořena všemi jeho členy. Schází se nejméně jednou ročně.
b. Je svolávána předsedou NCZ. Pokud to situace naléhavě vyžaduje, nebo pokud o to požádá nejméně 1/3 členů, musí předseda svolat mimořádnou valnou hromadu. Valná hromada NCZ musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů NCZ nebo kontrolní rada, a to nejpozději do tří týdnů od doručení této žádosti.
c. Je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň 1/2 všech členů.
d. Platná rozhodnutí valné hromady jsou pouze ta, která byla přijata nadpoloviční většinou přítomných členů.
e. Valná hromada:
i. projednává otázky činnosti NCZ
ii. schvaluje strategický plán činnosti NCZ
iii. schvaluje výroční zprávu, rozpočet a roční účetní uzávěrku a zprávu o hospodaření
iv. rozhoduje o změnách stanov
v. tajným hlasováním rozhoduje o volbě a odvolání členů výkonného výboru NCZ
vi. schvaluje činnost výkonného výboru NCZ od poslední valné hromady
vii. rozhoduje o přijímání čestných členů
viii. rozhoduje o zániku NCZ, či jeho sloučení s jinou organizací

2.Výkonný výbor
a. Je statutárním a výkonným orgánem NCZ, který vystupuje jménem NCZ a je ze své činnosti odpovědný valné hromadě.
b. Má nejméně tři a nejvýše sedm členů a skládá se nejméně z předsedy a členů výkonného výboru. Funkční období výkonného výboru je dvouleté.
c. Řídí činnost NCZ v období mezi konáním valné hromady.
d. Volí tajnou volbou se svého středu předsedu NCZ a může je také odvolat.
e. Výkonný výbor se schází nejméně třikrát ročně a svolává ho předseda nebo jiný člen výkonného výboru. Předseda NCZ je povinen svolat výbor v případě, že o svolání písemně požádá nadpoloviční většina členů výboru nebo kontrolní rada.
f. Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení, za který jedná a podepisuje předseda.
g.Do působnosti výkonného výboru patří:
i. projednávat koncepční otázky týkající se činnosti NCZ
ii.podporovat činnost NCZ
iii.připravovat podklady pro rozhodování valné hromady NCZ
iv. rozhodovat o přijetí řádných členů NCZ
v. určovat výši členského příspěvku řádných členů
vi. volit ze svého středu předsedu NCZ
vii. rozhodovat o zřízení dalších orgánů a odborných skupin NCZ
viii. vydávat interní předpisy NCZ
ix. zajišťovat administrativní a hospodářský chod NCZ
x. projednávat návrhy a podněty členů NCZ
xi. předávat informace členům NCZ
xii. jménem sdružení pořádat konference, semináře a vzdělávací akce
h. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Platné je rozhodnutí přijaté nadpoloviční většinou přítomných. V případě rovnosti hlasů návrh nebyl přijat. Výkonný výbor může za obdobných podmínek rozhodovat také korespondenčně.
i. V případě, že počet členů výkonného výboru klesne pod valnou hromadou zvolený počet členů, kooptuje výbor nového člena výboru na svém nejbližším zasedání. Kooptovaný člen výboru vykonává svou funkci nejdéle do nejbližší valné hromady NCZ. Výkonný výbor může kooptovaného člena odvolat. V případě, že počet řádně valnou hromadou zvolených členů výkonného výboru klesne pod tři členy, je předseda NCZ povinen svolat do tří měsíců valnou hromadu NCZ, která na zbytek funkčního období výboru zvolí chybějící řádné členy výkonného výboru NCZ.
j. Pořizuje o svých rozhodnutích zápis.
k. Výkonný výbor se řídí vlastním jednacím řádem.

3. Předseda NCZ
a. Samostatně rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odkladu, avšak informuje o nich na nejbližším jednání výkonného výboru.

4. Kontrolní rada
a. Kontrolní rada je volen shromážděním členů na dobu nejméně 2 let.
b. Kontrolní rada je oprávněn kontrolovat činnost výkonného výboru.
c. Kontroluje, zda hospodaření NCZ je v souladu s platnými právními předpisy a zda jsou prostředky NCZ použity v souladu s jeho cíli.
d. Předkládá valnému hromadě NCZ zprávu o kontrole hospodaření NCZ
e. Má právo nahlížet do všech dokladů a písemností NCZ a zúčastňovat se jednání výkonného výboru s hlasem poradním.
f. Za účelem kontroly si může od výkonného výboru vyžádat jakékoli dokumenty související s činností NCZ, zejména smlouvy a účetnictví NCZ
g. Člen výkonného výboru nemůže být kontrolním radou v témže volebním období.

článek 4 - ČLENSTVÍ V NCZ


1. Podmínky členství
Členství v Neslyšící CZ je otevřeno všem, kteří respektují poslání tohoto sdružení a mají zájem aktivně se podílet na hlavních činnostech sdružení.

2. Práva a povinnosti členů
a.Člen NCZ má právo:
i. podílet se na řízení NCZ
ii. účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní
iii. nahlížet do dokladů NCZ
iv. být informován o všech záležitostech NCZ na valné hromadě
v. podávat podněty orgánům NCZ
vi. podat dovolání proti rozhodnutím orgánů NCZ k členské schůzi NCZ, která je povinna projednat dovolání na své nejbližší schůzi
b. Člen NCZ je povinen:
i. dodržovat stanovy NCZ a podílet se svou činností na dosahování cílů NCZ
ii. plnit usnesení výkonného výboru a členské schůze NCZ
iii. aktivně se podílet na činnosti NCZ
iv. svědomitě vykonávat funkce v orgánech NCZ
v. nepoškozovat dobré jméno NCZ
vi. platit ve stanovených termínech členské příspěvky schválené výkonným výborem NCZ, nejpozději však do června roku, za který se příspěvek platí

3. Vznik a druhy členství
a. Členství v NCZ je řádné a čestné.
b. Členem NCZ se může stát osoba, která podá písemnou přihlášku a její přijetí do NCZ schválí příslušný orgán.
c. O přijetí řádného člena do NCZ rozhoduje výkonný výbor na svém nejbližším jednaní po doručení přihlášky NCZ. Řádné členství vzniká až po zaplacení členského příspěvku za rok, ve kterém byla přihláška podána.
d. Čestné členství vzniká okamžikem, kdy valná hromada schválí přijetí čestného člena. Doporučení k přijetí čestného člena může navrhnout kterýkoliv člen, ale vždy jen s jeho souhlasem.

4. Zánik členství
a. Členství zaniká ze strany člena písemným oznámením o ukončení jeho členství nebo jeho úmrtím.
b. NCZ může zrušit členství člena na základě hlasování nadpoloviční většiny valné hromady.
c. Důvodem vyloučení je neplnění stanov nebo dlouhodobě nepodílení se na její organizaci.
d. Při zániku členství v NCZ nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků, ani jakýchkoli finančních vkladů do NCZ nebo majetku NCZ.

článek 5 - HOSPODAŘENÍ NCZ


1. Zdroje finančního zabezpečení Neslyšící CZ mohou být tvořeny členskými příspěvky, úroky, odkazy, dědictvími, dary, dotacemi a granty od institucí státní a místní správy, granty od nadací.
2. Neslyšící CZ má svůj korunový, případně také devizový účet. Podpisové právo má statutární zástupce a pověřený člen výkonného výboru.
3. O nakládání s majetkem Neslyšící CZ rozhoduje výkonný výbor. Rozhodovat může pouze při přítomnosti nejméně 1/2 členů výkonného výboru.

článek 6 - ZÁNIK NCZ


O zániku NCZ, nebo jeho sloučení s jinou organizací, může rozhodnout pouze valná hromada. Toto shromáždění také rozhodne o majetkovém vypořádání.

článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Změny ve stanovách může provádět pouze valná hromada.